Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Turowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://spturow.edu.pl/
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 01.10.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Nauczyciel informatyki  dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej szkoły.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 22.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 6. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 7. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 8. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:
1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: spturow@onet.eu    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (34) 3286213.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt email: spturow@onet.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (34) 3286213.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych (klawisz Tab; przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) oraz klawisz – Strzałka w dół).

Udogodnienia
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zespół redakcyjny zamieszczając teksty na stronie dokłada starań, aby były one zrozumiałe, czytelne oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .
• Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
• Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Szkoła Podstawowa w Turowie.
Szkolna 12
42-256 Turów
powiat częstochowski
woj. śląskie

tel. (34) 3286213,
e-mail: spturow@onet.eu

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby dostać się do budynku szkoły należy pokonać siedem stopni (brak dostępnego podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. W budynku nie ma windy, pochylni,  platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Budynek posiada parking, bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i niektóre pomieszczenia na parterze szkoły.
 7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 9. Ewakuacja odbywa się klatkami schodowymi, brak windy do celów ewakuacyjnych.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.