KOMUNIKATY

Dyrektor Szkoły podstawowej w Turowie informuje, że placówka pełni dyżur w okresie  świątecznym (23. 12, 27. 12, 30. 12, 31. 12) w godzinach 9:99 – 13:30.

_______________________________________________________________________

Informujemy, iż sprawozdania finansowe za 2018 rok, składające się z:

1. Bilansu jednostki budżetowej za 2018 rok,

2. Rachunku zysków i strat za 2018 rok,

3. Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 rok,

4. Informacji dodatkowej za 2018 rok

zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Olsztynie w zakładce: Budżet i finanse – kategoria: Sprawozdania finansowe – bilanse.

_______________________________________________________________________

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
Opublikowany 5 kwietnia 2019

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

_______________________________________________________________________

KOMUNIKAT
Opublikowany 12 kwietnia 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanym terminie.

_______________________________________________________________________

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu we wrześniu 2018 roku opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dni 29 kwietnia, 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 ustalone zostały w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia wychowawczo opiekuńcze, na które zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego.
Od dnia 6 maja 2019 w szkole będą realizowane zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie